Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Kościerzynie oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. Z  Administratorem Danych można  skontaktować się z telefonując pod numer: 58 686-48-23 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: ul. Jana Brzechwy 5; 83-400 Kościerzyna
  2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: kontakt@piodo.org.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”.
  3. Państwa dane przetwarzane są w celu przyznania, bądź odmowy przyznania świadczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest:
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. .tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. Dz.U. 2017 ze zm.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2017 poz.998
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   tj. Dz.U. z 2016 poz. 487 ze zm.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U. 2015 poz. 1390
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  tj. Dz.U.z 2017 poz. 2198 ze zm,
Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz.U. 2016r. poz. 1860
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. Dz.U. z 2018 poz. 603 ze.zm.
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11.02.2016r. tj Dz.U. z 2016 r. poz. 195.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003r. tj Dz. U. 2016 poz. 1518 ze zm.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów tj. Dz.U. z 2017, poz.2092
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7.09.2007 r. tj Dz. U. z 2017   poz. 489.
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. (tj. Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. Dz.U. z 2017r.  poz. 1938 ze zm.
Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych  tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1778 ze zm.
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942.)
  1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  3. Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania (wydania decyzji administracyjnej, wypłaty świadczenia lub uzyskania informacji o tym, że świadczenie nie należy się) oraz do celów archiwizacji (kategoria B5 - 5 lat, B10 – 10 lat, B25 - 25 lat)
  4. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia  danych  zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
  7. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl