Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Świadczenia rodzinne


Świadczeniami rodzinnymi są:
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „BECIKOWE”,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne  i specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt. K 27/13.,
- świadczenie rodzicielskie.
 
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
 
Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku to:
- 674,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie
- 764,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.
 
Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi:
- 95zł miesięcznie na dziecko w wieku 0 – 5 lat,
- 124zł miesięcznie na dziecko w wieku 6 – 18 lat,
- 135zł miesięcznie na dziecko w wieku 19 – 24 lat.
 
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
1) świadczenia rodzicielskiego lub
2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 dodatek  z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, lub
5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną - także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.
 
Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1.000zł jednorazowo
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400zł miesięcznie
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193zł miesięcznie, nie więcej niż 386zł na wszystkie dzieci
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawneg o- 90zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 110zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100zł jednorazowo
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
- 113zł miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
- 69zł miesięcznie w celu zapewnienia dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
 
 
Terminy składania wniosków i terminy wypłat zasiłku rodzinnego dot. nowego okresu świadczeniowego 2018/2019
Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się, na okres świadczeniowy  tj. od dnia 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, papierowo od 1 sierpnia.
 
Terminy złożenia wniosku oraz termin wypłaty:
- kompletne wnioski złożone do 31 sierpnia – przewidziana wypłata do 30 listopada;
- kompletne wnioski złożone od 1 września do 31 października – przewidziana wypłata do 31 grudnia;
- kompletne wnioski złożone od 1 listopada do 31 grudnia – przewidziana wypłata następuje do ostatniego lutego.
 
Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych składa się zgodnie z miejscem zamieszkania, nie zameldowania.
 


 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „BECIKOWE”
 
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
 
 

Zasiłek pielęgnacyjny
 
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 

 
Świadczenie pielęgnacyjne
 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2018r. wynosi 1477 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem przysługującym matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny  z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
   
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub                                                                   
2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
 
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku gdy:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
2) osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury lub osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.
Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana jest składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składka ubezpieczenia zdrowotnego (za osoby nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu).
Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest niezależnie od dochodu rodziny.
 
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, natomiast wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia tradycyjnie (papierowo), jak i drogą elektroniczną przez portal emp@tia.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:
-   w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
 
Świadczenie rodzicielskie
 
Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,  w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.
 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1)   52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2)   65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3)   67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4)   69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5)   71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga  i więcej dzieci.

 Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
1)   w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
2)   jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Link do wzorów wniosków o śwadczenia dla rodzin poniżej:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl